Vinica

Hrozno z vlastných viníc a zodpovedná starostlivosť o vinohrad sú pre Vás zárukou potešenia z vína.

Všetky naše vinohrady sa nachádzajú v Doľanskom vinohradníckom rajóne.

Doľanský rajón patrí k tým rajónom v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, ktoré majú najvhodnejšie podmienky pre pestovanie viniča. Do tohto rajónu patria malé vinohradnícke obce Budmerice, Častá, Štefanová, Vištuk a Doľany.

Niekdajšie mestečko Ompitál (teraz Doľany) bolo oddávna známou vinohradníckou obcou Červenokamenského panstva. Napríklad v roku 1541 sa v Ompitálskej krčme vyčapovala 1382 okovov tzv. panského vína. Sme radi, že aj naša rodina sa už dlho podieľa na rozvíjaní tejto tradície.

V súčasnosti obhospodarujeme približne 3 hektáre vlatných viníc, ktoré sa nachádzajú v Doľanskom vinohradníckom rajóne na južných svahoch Malých Karpát v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.

Priemerný vek našich vinohradov je 40 rokov. Našou dominantnou odrodou je Veltlínske Zelené. V menšej miere pestujeme Rulandské Biele, Silvánske Zelené, Rizling Vlašský, Irsai Oliver a Svätovavrinecké.

V starostlivosti o naše vinohrady prevláda ručná práca členov rodiny nad mechanizáciou, a to počnúc rezom viniča, viazaním viniča, cez „zelené práce“ až po oberačky, ktoré sú odmenou za celoročnú prácu a príležitosťou stretnúť sa s celou rodinou a známymi.

NAŠE VINOHRADNÍCKE HONY A PESTOVANÉ ODRODY HROZNA

 

Vinohradnícky hon Zakostolík
Veltlínske zelené, Rulandské biele

Vinohradnícky hon Záhrady
Veltlínske zelené, Rizling vlašský, Irsai Oliver

Vinohradnícky hon Rybníček
Silvánske zelené

Vinohradnícky hon Stará hora
Svätovavrinecké

Vinohradnícky hod Radhause
Veltlínske červené skoré

KDE MAJÚ ZAPUSTENÉ KORENE NAŠE 40 – ROČNÉ VINIČOVÉ KRY

Začiatkom októbra 2016 sme privítali v našich viniciach vzácneho hosťa – doc. RNDr. Jozefa Hóka, CSc. z Katedry geológie a paleontológie Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý nám pomohol  o čosi lepšie spoznať náš „terroir“.

Pán docent nám o jednotlivých lokalitách (Záhrady, Zakostolík, Rybníček, Stará hora, Radhause) poskytol vyčerpávajúce informácie, o ktoré sa s Vami chceme podeliť. Nepochybne, aj podložie, na ktorom vinič rastie, ovplyvňuje charakter vína z danej oblasti a je súčasťou príbehu vína naliateho v pohári. Pánovi docentovi ďakujeme za cenné zistenia a z jeho práce o podloží našich vinohradov citujeme:

Vinice sú situované na juhovýchodných svahoch Pezinských Malých Karpát, ktoré sú v tejto oblasti budované metamorfovanými horninami starších prvohôr resp. paleozoika (silúru až devónu – približne 400 Ma), ktoré prekrývajú treťohorné sedimenty neogénu (stupeň báden – približne 13 Ma) a najmladšími – štvrtohornými sedimentmi (cca 100 ka až po súčasnosť) v podobe hlinito kamenitých sutín a sedimentov usadených z tokov (fluviálne sedimenty).

Hlbším alebo (v prípade lokality Rybníček) bezprostredným podložím viníc sú jemnozrnné, sivé až tmavosivé, bridličnaté biotitické pararuly s obsahom grafitu.

Vznikali premenou jemnozrnných pieskovcov s obsahom ílu a organickej hmoty (organic matter), ktorá sa vplyvom tepla granitoidných hornín počas karbónu (cca pred 350 Ma) premenila na grafit. V priamom nadloží pararúl sa v nesúvislom pokryve vyskytujú neogénne dolianske zlepence.
Tvorené sú prevažne dobre opracovanými valúnmi granitov, úlomkami tmavosivých pararúl, permských a triasových zlepencov.

Tieto sedimenty reprezentujú usadeniny strmého toku smerujúceho do dunajskej panvy z Malých Karpát v období neogénu.

Najmladšie sedimenty patria kvartéru a sú tvorené prevažne hlinito kamenitými suťami s obsahom všetkých spomenutých horninových typov.

V prípade fluviálnych výplavových vejárov ústiacich do podhoria z Malých Karpát obsahujú aj pestrejší valúnový materiál (variegated pebbles), ktoré toky erodujú napr. granity, sedimenty permu a sporadicky aj vápence druhohôr (mezozoika).

Reprezentované sú prevažne piesčitými štrkmi, piesčitými ílami a hlinitými pieskami.

S vinárom vo vinici …