Ochrana osobných údajov

1. PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ webových stránok dostupných na  https://www.vinazmlyna.sk/ , ktorých súčasťou je e-shop, Ing. Tomáš Soós – VÍNA Z MLYNA, so sídlom Doľany 64, 900 88 Doľany, IČO: 43 557 961 ako správca osobných údajov v súlade s ustanovením  čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), týmto poskytuje svojim zákazníkom nasledujúce informácie:

2. PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracovávania Vašich osobných údajov je spoločnosť Ing. Tomáš Soós – VÍNA Z MLYNA, so sídlom Doľany 64, 900 88 Doľany, IČO: 43 557 961, ktorá je zároveň aj správcom osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Správca“).
Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na čísle +421 908 777 269 alebo e-mailom  poslaným na adresu vinazmlyna@vinazmlyna.sk.

3. ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca spracováva v súvislosti s nákupom prostredníctvom e-shopu dostupnom na www.vinazmlyna.sk tieto kategórie osobných údajov:
• Základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
• Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
• Informácie o využívaní produktov a služieb Prevádzkovateľa, informácie o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup, informácie o využívaní e-shopu, informačného newsletra a podobne.
• Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikácia medzi Vami aprevádzkovateľom v elektronickej, alebo písomnej podobe.
• Transakčné údaje, predovšetkým informácie o Vašich platbách a platobných metódach.

4. ÚČELY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracovávané predovšetkým v rámci uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je nákup tovaru a/alebo služby od Prevádzkovateľa. Táto činnosť zahŕňa najmä príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a pod.
Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností spracováva Správca osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. Vaše osobné údaje spracúva aj na účely informovania o svojich produktoch a službách v rámci newsletter-ov.

5. PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracováva Správca s Vašim súhlasom v súlade s GDPR iba na základe zákonných dôvodov v prípadoch keď:

 • Je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy a Vy ste zmluvnou stranou.
 • Alebo je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci oprávneného záujmu Správcu, ktorý sleduje a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb.
 • Alebo ste Správcovi udelili Váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracovanie Vašich osobných údajov s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje môže Prevádzkovateľ pri spracovávaní poskytnúť nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti.
 • Účtovné kancelárie a daňoví poradcovia.
 • Advokátske a právne kancelárie.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje subjektom tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

7. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracovávané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej Predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail vinazmlyna@vinazmlyna.sk.

 • V prípade oprávneného záujmu, bude Správca Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy bude Správca Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti, bude Správca Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú mu ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

8. PRÁVA, KTORÉ SI AKO DOTKNUTÁ OSOBA MÔŽETE VOČI PREVÁDZKOVATEĽOVI UPLATNIŤ
Ako dotknutá osoba máte v zmysle GDPR množstvo práv, ktoré môžete podľa Vášho uváženia voči Prevádzkovateľovi uplatňovať a požadovať ich plnenie. Jedná sa o tieto práva:

 • Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
 • Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

9. KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATN
Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 908 777 269, písomne na adrese Ing. Tomáš Soós – VÍNA Z MLYNA, Doľany 64, 900 88 Doľany, alebo  e-mailom poslaným naadresu vinazmlyna@vinazmlyna.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme v lehote do 30 dní.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Dátum poslednej aktualizácie 11.11.2020