Ochrana osobných údajov

1. PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ webových stránok dostupných na  https://www.vinazmlyna.sk/ , ktorých súčasťou je e-shop, Ing. Tomáš Soós – VÍNA Z MLYNA, so sídlom Doľany 64, 900 88 Doľany, IČO: 43 557 961 ako správca osobných údajov v súlade s ustanovením  čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), týmto poskytuje svojim zákazníkom nasledujúce informácie:

2. PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracovávania Vašich osobných údajov je spoločnosť Ing. Tomáš Soós – VÍNA Z MLYNA, so sídlom Doľany 64, 900 88 Doľany, IČO: 43 557 961, ktorá je zároveň aj správcom osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Správca“).
Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na čísle +421 908 777 269 alebo e-mailom  poslaným na adresu vinazmlyna@vinazmlyna.sk.

3. ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca spracováva v súvislosti s nákupom prostredníctvom e-shopu dostupnom na www.vinazmlyna.sk tieto kategórie osobných údajov:
• Základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
• Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
• Informácie o využívaní produktov a služieb Prevádzkovateľa, informácie o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup, informácie o využívaní e-shopu, informačného newsletra a podobne.
• Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikácia medzi Vami aprevádzkovateľom v elektronickej, alebo písomnej podobe.
• Transakčné údaje, predovšetkým informácie o Vašich platbách a platobných metódach.

4. ÚČELY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracovávané predovšetkým v rámci uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je nákup tovaru a/alebo služby od Prevádzkovateľa. Táto činnosť zahŕňa najmä príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a pod.
Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností spracováva Správca osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. Vaše osobné údaje spracúva aj na účely informovania o svojich produktoch a službách v rámci newsletter-ov.

5. PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracováva Správca s Vašim súhlasom v súlade s GDPR iba na základe zákonných dôvodov v prípadoch keď:

 • Je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy a Vy ste zmluvnou stranou.
 • Alebo je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci oprávneného záujmu Správcu, ktorý sleduje a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb.
 • Alebo ste Správcovi udelili Váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracovanie Vašich osobných údajov s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje môže Prevádzkovateľ pri spracovávaní poskytnúť nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti.
 • Účtovné kancelárie a daňoví poradcovia.
 • Advokátske a právne kancelárie.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje subjektom tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

7. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracovávané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej Predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail vinazmlyna@vinazmlyna.sk.

 • V prípade oprávneného záujmu, bude Správca Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy bude Správca Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti, bude Správca Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú mu ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

8. PRÁVA, KTORÉ SI AKO DOTKNUTÁ OSOBA MÔŽETE VOČI PREVÁDZKOVATEĽOVI UPLATNIŤ
Ako dotknutá osoba máte v zmysle GDPR množstvo práv, ktoré môžete podľa Vášho uváženia voči Prevádzkovateľovi uplatňovať a požadovať ich plnenie. Jedná sa o tieto práva:

 • Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
 • Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

9. KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATN
Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 908 777 269, písomne na adrese Ing. Tomáš Soós – VÍNA Z MLYNA, Doľany 64, 900 88 Doľany, alebo  e-mailom poslaným naadresu vinazmlyna@vinazmlyna.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme v lehote do 30 dní.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Dátum poslednej aktualizácie 11.11.2020

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť